ecdl

Čo je ECDL

European Computer Driving Licence (Európsky vodičský preukaz na počítače), systém certifikácie v oblasti IT, skrátene Systém ECDL, vznikol ako odpoveď:

 • na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie (digitálnu gramotnosť),
 • na potrebu medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií.

Schopnosť práce s osobnými počítačmi je definovaná na týchto úrovniach:

1. na základnej úrovni:

 • ako digitálna gramotnosť,
 • ako digitálna kvalifikovanosť (vyššia úroveň).

2. na pokročilej úrovni:

 • ako digitálna odbornosť.

Overovanie znalostí a zručností sa vykonáva pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky. Overovacie skúšky (testy) sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov príslušnej úrovne.

Platnosť ECDL

ECDL je medzinárodne platný certifikát slúžiaci na preukazovanie počítačovej gramotnosti, kvalifikovanosti a odbornosti. Je platný a uznávaný vo všetkých európskych krajinách a pod skratkou ECDL/ICDL takmer na celom svete.

Rozšírenie ECDL/ICDL vo svete

K februáru 2016 bol systém ECDL oficiálne zavedený vo vyše 100 správnych oblastiach/štátoch, v 41 jazykoch.

K tomuto dátumu bolo na celom svete registrovaných:

 • vyše 14,6 milióna uchádzačov o certifikáty ECDL,
 • vyše 353 000 uchádzačov o Certifikát ECDL Advanced len v Európe, 
 • v Európe má licenciu 35 profesionálnych informatických spoločností.

Viac ako 10 miliónov obyvateľov Európy sa uchádza o Certifikáty ECDL alebo je ich držiteľom.

UNI KREDIT a ECDL

UNI KREDIT, spoločnosť akreditovaná akreditačnou komisiou MŠ SR a Slovenskou informačnou spoločnosťou ako akreditované testovacie centrum ECDL, má vlastných skúšobných komisárov ECDL.

Akreditované vzdelávacie centrum ECDL ID SK052
Akreditovaná miestnosť na testovanie ECDL SKU 0057 
Mobilná akreditovaná miestnosť na testovanie ECDL SKU 0142

     

 

 

Manažment, skúšobní komisári a lektorský zbor ECDL:

unikredit ecdl tablo

Možnosti testovania a vzdelávania v systéme ECDL

 • skupina modulov Base,
 • skupina modulov Standard,
 • skupina modulov Advanced.

Sylaby ECDL skupina Base a skupina Standard

Sylaby ECDL podrobne stanovujú okruhy požadovaných znalostí a zručností potrebných na využívanie osobných počítačov na základnej úrovni. Okruhy znalostí a zručností sú rozdelené do jednotlivých tematických celkov – modulov. Sylabus je formulovaný softvérovo a hardvérovo nezávisle. Za jeho lokalizáciu zodpovedá národný garant ECDL, t.j. na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť.

Rámcový záber požiadaviek na znalosti a zručnosti:

Skupina modulov Base

M2. Základy práce s počítačom

 • Základné pojmy: IKT, hardvér a bežné zariadenia, softvér a bežné aplikácie, typy softvérových licencií, spustenie a vypnutie počítača
 • Práca s pracovnou plochou, ikonami, oknami, prispôsobovanie základných nastavení operačného systému, vytvorenie jednoduchého textového dokumentu a jeho tlač
 • Súbory a priečinky, ich filozofia, tvorba štruktúry a práca s nimi, správa súborov, kompresia a obnova súborov
 • Základné pojmy z počítačových sietí, základy prístupu k nim, princípy ochrany údajov a zariadení, škodlivý softvér
 • Ochrana zdravia a životného prostredia

M3. Spracovanie textu

 • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
 • Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
 • Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
 • Tvorba tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
 • Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia

M4. Tabuľkový kalkulátor 

 • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
 • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
 • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
 • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
 • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia      

M7. Základy práce online

 • Základné pojmy z prezerania webových stránok, z bezpečnosti a ochrany, základné nástroje, úprava základných nastavení
 • Tvorba záložiek a ich organizácia, práca s výstupmi z webu
 • Vyhľadávacie nástroje pre Web, kritické hodnotenie získaného výsledku, autorské práva získaných dokumentov
 • Základné pojmy z elektronickej komunikácie: virtuálne komunity, komunikačné nástroje, elektronická pošta
 • Elekronické správy:  nastavenia aplikácie, odosielanie správ, prijímanie správ, práca s adresármi a distribučnými zoznamami
 • Organizovanie elektronických správ
 • Používanie elektronických kalendárov

Skupina modulov Standard

M5. Používanie databáz 

 • Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Používanie databázy – návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu
 • Aktualizácia databázy
 • Tvorba formulárov a ich využívanie v správe údajov
 • Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov
 • Prezentácia vybraných informácií – tvorba zostáv

M6. Prezentácia 

 • Spustenie prezentačnej aplikácie, princíp práce s ňou a úprava základných nastavení
 • Tvorba prezentácie a základné operácie v nej – kopírovanie, presúvanie a mazanie textov, grafiky a obrázkov
 • Formátovanie textu a textových rámčekov
 • Využívanie grafiky, diagramov, obrázkov a ďalších objektov
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
 • Efekty počítačovej prezentácie – animácia, prelínanie
 • Riadenie prezentácie – spustenie od stanoveného bodu, skrytie vybraných priesvitiek, navigácia

M9. Práca s obrázkami a grafikou 

 • Základné pojmy z oblasti zobrazovania - digitálne obrázky, grafické formáty, modely
 • Získavanie obrázkov, spustenie grafického editora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení na zvýšenie produktivity
 • Manipulácia s obrázkami, vrstvami v obrázku, s textom v obrázku
 • Používanie efektov a filtrov
 • Doplnenie obrázka pomocou nástrojov na kreslenie, maľovanie a tlač obrázka      

M12. Bezpečnosť pri práci s IKT

 • Základné pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti - ohrozenia údajov, osobnej bezpečnosti, bezpečnosti súborov
 • Ochrana počítača, prislúchajúcich zariadení, počítačovej siete pred škodlivým softvérom a neautorizovaným prístupom
 • Bezpečnosť počítačových sietí - rozpoznávať typy počítačových sietí a pripojení  a rozumieť špecializovaným pojmom z ich ochrany
 • Zásady bezpečného pohybu po internete a komunikácie na internete
 • Bezpečnostné otázky z oblasti elektronickej komunikácie vrátane elektronickej pošty a komunikácie v reálnom čase
 • Bezpečná správa údajov - správne zálohovanie , obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov

Sylaby ECDL Advanced

Sylaby ECDL Advancedpodrobne stanovujú okruh požadovaných znalostí a zručností potrebných na využívanie osobných počítačov na pokročilej úrovni. Okruh znalostí a zručností je formulovaný v štyroch samostatných sylaboch, pre každú oblasť informačno komunikačných zručností zvlášť.  Sylabus je softvérovo a hardvérovo nezávislý. Za jeho lokalizáciu zodpovedá národný garant, t.j. na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť.

Rámcové požiadavky na znalosti a zručnosti:

AM3. Pokročilá práca s textom

 • Formátovanie: aplikovanie pokročilého formátovania textu, odseku, stĺpca a tabuľky, konvertovanie textu na tabuľku a naopak,
 • Odkazovanie: práca s prvkami odkazov ako sú poznámky pod čiarou, koncové poznámky a popis (legenda), vytváranie obsahu, indexov (registre) a krížových odkazov,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie polí, formulárov a šablón,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pokročilých techník hromadnej korešpondencie a práca s automatickými prvkami ako sú makrá,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie prvkov prepojenia a vkladanie objektov za účelom integrácie údajov,
 • Revízia dokumentov: súbežná spolupráca (online) na dokumentoch, vykonávanie ich revízie, práca s nadradenými dokumentmi a vnorenými dokumentmi, aplikovanie prvkov zabezpečenia na dokumenty,
 • Príprava tlače dokumentu: práca s vodotlačou v dokumente, práca so sekciami, hlavičkami a pätami.

AM4. Pokročilá práca s tabuľkami

 • Formátovanie: aplikovanie pokročilých možností formátovania ako sú podmienené formátovanie,  prispôsobené formátovanie čísel a pokročilé zaobchádzanie s pracovnými hárkami,
 • Funkcie a vzorce: používanie funkcií spojených s logickými, štatistickými, finančnými a matematickými úkonmi (operáciami),
 • Grafy: vytváranie grafov a používanie pokročilých postupov formátovania grafov,
 • Analýza: práca s tabuľkami a zoznamami za účelom analýzy, filtrovania a triedenia údajov, vytváranie a používanie scenárov,
 • Overovanie a kontrola: overovanie a kontrola údajov v zošite,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pomenovaných rozsahov (oblastí) buniek, makier a šablón,
 • Zvyšovanie produktivity práce: používanie prvkov prepojenia, vloženia a importu za účelom integrácie údajov,
 • Revízia zošitov: súbežná (online) spolupráca pri práci so zošitmi, vykonávanie kontroly (revízie) zošitov, aplikovanie prvkov zabezpečenia zošitov.

AM5. Pokročilá práca s databázou 

 • Databázové pojmy: zvládnutie kľúčových pojmov z oblasti vývoja a využívania databáz,
 • Tabuľky a vzťahy (relácie): vytvorenie relačnej databázy s využitím pokročilých prvkov pri vytváraní tabuliek a komplexných relácií (vzťahov) medzi tabuľkami,
 • Dotazy: navrhovanie a používanie dotazov na vytvorenie tabuľky, aktualizovanie, odstraňovanie (vymazávanie) a pridávanie údajov, vylepšovanie dotazov s použitím zástupných znakov, parametrov a výpočtov,
 • Formuláre: používanie ovládacích prvkov a podformulárov za účelom rozšírenia možností formulárov a zlepšenia ich funkcionality,
 • Zostavy: vytváranie ovládacích prvkov zostáv za účelom vykonávania výpočtov, vytváranie podzostavy a rozširovanie možností prezentácie zostavy,
 • Zvyšovanie produktivity práce: práca s makrami, používanie prvkov prepojenia a importu za účelom integrácie údajov.

AM6. Pokročilá práca s prezentáciou

 • Plánovanie prezentácie: rozlišovanie cieľového publika a branie do úvahy miesta konania pri plánovaní prezentácie,
 • Predlohy snímok a šablóny: vytváranie, modifikovanie šablóny a formátovanie pozadia snímok,
 • Grafické objekty: vylepšovanie prezentácie s využitím zabudovaných nástrojov na kreslenie a nástrojov na úpravu obrázkov,
 • Grafy a diagramy: aplikovanie pokročilých postupov formátovania grafov a vytvárania a úpravy diagramov,
 • Multimédiá: vkladanie videí, zvuku a využívanie zabudovaných nástrojov na animáciu,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie postupov prepojenia, vloženia, importu a exportu za účelom integrácie údajov,
 • Ovládanie prezentácie: práca s vlastnými postupmi prezentácie snímok, využívanie nastavenia postupov prezentácie snímok a usmerňovanie priebehu prezentácie.

Certifikáty ECDL

ECDL Base  -  profil "Digitálna gramotnosť"

je profil na overovanie základnej počítačovej gramotnosti.

Vyžadované sú testy zo všetkých štyroch modulov skupiny Base.

Po úspešnom absolvovaní testov v priebehu troch rokov od vykonania prvého testu, absolvent získa 

ECDL Profile Certificate, teda medzinárodný doklad s vyjadrením o nadobudnutí digitálnej gramotnosti

Certifikát ECDL Profile:        Certifikát Štart:  

od 2016                                                                  starší

ECDL Standard  -  profil "Digitálna kvalifikovanosť"

je profil na overovanie vyššej počítačovej gramotnosti, tzv. digitálnej kvalifikovanosti.

Vyžadované sú testy zo všetkých štyroch modulov skupiny Base + testy z troch uchádzačom zvolených modulov skupiny Standard.

Po úspešnom absolvovaní testov, absolvent získa ECDL Profile Certificate, teda medzinárodný doklad s vyjadrením o nadobudnutí digitálnej kvalifikovanosti.

Certifikát ECDL Profile:        Certifikát ECDL: 

 od 2016                                                                  starší

ECDL Advanced  -  profil "Digitálna odbornosť"

je profil na overovanie pokročilej počítačovej gramotnosti.

Vyžadované sú testy z troch ľubovoľných modulov skupiny Advanced.

Po úspešnom absolvovaní každej skúšky na pokročilej úrovni, absolvent získa Certifikát ECDL Advanced, teda medzinárodne rešpektovaný doklad o profesionálnej počítačovej gramotnosti odbornosti v danej oblasti.

Po úspešnom absolvovaní troch skúšok, absolvent získa Certifikát ECDL Expert, teda medzinárodne rešpektovaný doklad o prokročilej úrovni počítačovej gramotnosti, t.j. o digitálnej odbornosti.

 

ECDL Profile  -  individuálny profil

Uchádzači, ktorí si vyberú individuálny profil, môžu si zvoliť jeden alebo viac modulov z rôznych skupín modulov (Base, Standard, Advanced). Svoje vzdelanie si môžu postupne doplňovať. O vydanie ECDL Profile Certificate, medzinárodného osvedčenia o úspešne vykonaných skúškach, je možné požiadať kedykoľvek, napr. po každom rozšírení absolvovaných skúšok. Certifikát podporuje celoživotné resp. kontinuálne vzdelávanie.

Certifikát ECDL Profile: 

Referencie ECDL na Slovensku

Logo Názov firmy, inštitúcie Logo Názov firmy, inštitúcie
 brezno  Mestský Úrad Brezno  Trsten  Mestský Úrad Trstená
 Vranov nad Topou  Mestský Úrad Vranov nad Topľou  iar nad Hronom  Mestský Úrad Žiar nad Hronom
 Pchov  Mestský Úrad Púchov  Galanta  Mestský Úrad Galanta
 prievidza  Mestský Úrad Prievidza  rimavska sobota  Mestský Úrad Rimavská Sobota
 Snmka4  Slovenská národná knižnica Martin  Snmka5  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen
 zvolen  Mestský Úrad Zvolen  Hriov  Mestský Úrad Hriňová
 Bansk Bystrica  Mestský Úrad Banská Bystrica
Logo

REPAS

Uchádzači o zamestnanie mesta

Logo

REPAS

Uchádzači o zamestnanie mesta

zvolen Zvolen brezno Brezno
Nove Zamky Nové Zámky ruzomberok Ružomberok
Sala Šaľa