Pracovník v obchode, logistike  a skladovom hospodárstve

Obsah kurzu :

       1. Obchodná administrácia

 •  Práca s PC pri aplikáciách pre obchod;

       2. Logistika a skladové hospodárstvo

 •  Certifikovaný software ON-LINE  skladového hospodárstva;
 •  Práca s registračnými pokladňami

       3. Tovaroznalectvo

 •  Skúška Hygienické minimum – na prácu s potravinami;

        4.Odborná prax – možnosť získania kontaktu so zamestnávateľom a následné                   zamestnanie;

Benefity pre účastníkov  

 • Kvalitné hardwarové vybavenie a aktuálny software
 • Profesionálni lektori
 • Vzdelávanie, ktoré za Vás uhradí UPSVR
 • Kvalitné hardwarové vybavenie a aktuálny software;
 • Profesionálni lektori;
 • Vzdelávanie, ktoré za Vás uhradí UPSVR;
 •                                                            Na deň             celkovo za celý kurz

 • Finančný príspevok z UPSVR:       4,64 EUR          153,12 EUR
 • Stravné náklady:                             3,15 EUR           103,95 EUR
 • Cestovné náklady vo výške bežného cestovného hromadnou dopravou                                                                                                                           približne 60 EU

Spolu približne za celý kurz dostane uchádzač cca. 300,00 EUR

 • Teplé a studené nápoje počas vzdelávania / káva čaj minerálka/;
 • Odborná prax – možnosť získania kontaktu so zamestnávateľom a následné zamestnanie;
 • Certifikovaný software ON-LINE skladového hospodárstva;
 • Skúška Hygienické minimum – na prácu s potravinami;
 • Akreditované osvedčenie MŠ SR s celoštátnou platnosťou.

Realizujúce projekty:

________

Vážený návštevník
V súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych
predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) vás chceme informovať o
spracúvaní a ochrane osobných údajov na našom portáli.
Prosíme, preštudujte si nasledujúce dokumenty súvisiace s ochranou osobných údajov:
Ochrana osobných údajov
Interné predpisy