• 1. IKT (Informačno-komunikačné technológie) Open or Close

         Moderná elektronická kancelária

  • Modul 1 - Teoretická informatika - 6 / 12 hodín
  • Modul 2 - Práca s počítačom a správa súborov - 6 / 12 hodín
  • Modul 3 - Správa operačného systému – praktické využitie - 6 / 12 hodín
  • Modul 4 - Textový editor - 6 / 12 hodín
  • Modul 5 - Textový editor - pokročilí - 12 / 24 hodín
  • Modul 6 - Tabuľkový kalkulátor - 12 / 24 hodín
  • Modul 7 - Tabuľkový kalkulátor - pokročilí - 12 / 24 hodín
  • Modul 8 - Databázový systém - 6 / 12 hodín
  • Modul 9 - Databázový systém - pokročilí - 6 / 12 hodín
  • Modul 10 - Elektronická prezentácia - 6 / 12 hodín
  • Modul 11 - Elektronická prezentácia - pokročilí - 6 / 12 hodín
  • Modul 12 - Internet a komunikácia - 6 / 12 hodín
  • Modul 13 - Efektívne používanie internetu a vyhľadávanie dát - 6 / 12 hodín
  • Modul 14 - MS Communicator - 6 / 12 hodín
  • Modul 15 - MS One note - 6 / 12 hodín
  • Modul 16 - MS Project - 6 / 12 hodín
  • Modul 17 - MS Visio - 6 / 12 hodín
  • Modul 18 - MS Groove - 6 / 12 hodín
  • Modul 19 - Efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi – CRM systém - 18 / 36 hodín

         Manažérske a komunikačné nástroje

  • Modul 1 - MS Outlook - 18 hodín
  • Modul 2 - MS Project - 24 hodín
  • Modul 3 - MS Communicator - 6 hodín
  • Modul 4 - MS One note - 12 hodín
  • Modul 5 - MS Groove - 18 hodín
  • Modul 6 - Efektívne používanie internetu a vyhľadávanie dát - 12 hodín

         Informačné technológie prezenčnou a e-learningovou formou

  • Modul 1 - Základy práce s PC - 75 / 127,5 hod.
  • Modul 2 - Moderná elektronická kancelária - 127,5 hod.
  • Modul 3 - Počítačové siete a Internet - 102 / 127,5 hod.
  • Modul 4 - Prezentácia a multimédiá - 75 / 127,5 hod.
  • Modul 5 - Počítačová grafika - 75 / 187,5 hod.
  • Modul 6 - Odborná prax - 32,5 / 75 hod.
 • 2. Odborné kurzy pre MSF (malé a stredné firmy) Open or Close

  Odborník / špecialista v malej a strednej firme prezenčnou a e-learningovou formou

  • Modul 1 - Zakladám si vlastný podnik – minimum podnikateľa - 102 / 134,5 hod.
  • Modul 2 - Tvorba podnikateľského projektu a jeho financovanie - 28,5 / 47,5 hod.
  • Modul 3 - Právo v podnikaní - 28,5 / 47,5 hod.
  • Modul 4 - Základy jednoduchého účtovníctva – ručne a na PC - 40 / 85 hod.
  • Modul 5 - Podvojné účtovníctvo a práca na PC - 138 / 298,5 hod.
  • Modul 6 - Základy práce na PC - 75 / 127,5 hod.
  • Modul 7 - Počítačové siete a internet - 102 / 102 hod.
  • Modul 8 - Prezentácia a multimédiá - 75 / 127,5 hod.
  • Modul 9 - Moderná elektronická kancelária - 102 / 127,5 hod.
  • Modul 10 - Legislatívne minimum - 72 / 106,5 hod.
  • Modul 11 - Eurofondy a podpora podnikania - 34 / 53 hod.
  • Modul 12 - Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností - 28,5 / 47,5 hod.
  • Modul 13 - Odborná prax - 32,5 / 75 hod.

  Manažment malého a stredného podniku

  • Modul 1 - Legislatíva v malom a strednom podniku - 32 hodín
  • Modul 2 - Komplexný informačný systém v malých a stredných podnikoch - 80 hodín
  • Modul 3 - Eurofondy a podpora podnikania - 58 hodín
  • Modul 4 - Účtovná agenda malého a stredného podniku - 40 hodín
  • Modul 5 - Práca s elektronickým registračným systémom a skladovým hospodárstvom malého a stredného podniku - 40 hodín
  • Modul 6 - Internetové služby pre malé a stredné podniky - 32 hodín

  Pracovník v obchode, logistike a skladovom hospodárstve

  • Modul 1 - Logistika a skladové hospodárstvo - 64 hodín
  • Modul 2 - Obchodná administratíva (IKT) - 96 hodín
  • Modul 3 - Založenie malej obchodnej prevádzky - 24 hodín
  • Modul 4 - Tovaroznalectvo - 40 hodín
  • Modul 5 - Odborná prax v obchodných prevádzkach - 80 hodín

  Pracovník v obchode

  • Modul 1 - Registračná pokladňa a skladové hospodárstvo - 40 hodín
  • Modul 2 - Obchodná administratíva (IKT) - 120 hodín
  • Modul 3 - Založenie malej obchodnej prevádzky - 24 hodín
  • Modul 4 - Tovaroznalectvo - 40 hodín
  • Modul 5 - Odborná prax v obchodných prevádzkach - 80 hodín
 • 3. Kurzy pre verejnú správu a samosprávu Open or Close

  Odborník / špecialista v štátnej správe a samospráve prezenčnou a e-learningovou formou

  • Modul 1 - Základy práce s PC - 40 hodín
  • Modul 2 - Moderná elektronická kancelária - 75 hodín
  • Modul 3 - Počítačové siete a internet - 25 hodín
  • Modul 4 - Prezentácia a multimédiá - 25 hodín
  • Modul 5 - Zákon o správnom konaní - 24 hodín
  • Modul 6 - Zákon národnej rady SR o priestupkoch - 16 hodín
  • Modul 7 - Zákon národnej rady SR o obecnom zriadení - 16 hodín
  • Modul 8 - Zákon národnej rady SR o matrikách - 8 hodín
  • Modul 9 - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - 24 hodín
  • Modul 10 - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 8 hodín
  • Modul 11 - Zákon o verejnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 16 hodín
  • Modul 12 - Zákonník práce - 16 hodín
  • Modul 13 - Obchodný zákonník - 16 hodín
  • Modul 14 - Zákon o živnostenskom podnikaní - 4 hodiny
  • Modul 15 - Občiansky zákonník - 16 hodín
  • Modul 16 - Úvod do manažmentu a manažérska komunikácia - 16 hodín
  • Modul 17 - Zručnosti zvládania konfliktných situácií v práci - 16 hodín
  • Modul 18 - Zručnosti vedenia a motivovania podriadených - 16 hodín
  • Modul 19 - Zvyšovanie výkonu a rozvoj pracovníkov - 16 hodín
  • Modul 20 - Zručnosti hodnotenia pracovníkov - 16 hodín
  • Modul 21 - Efektívne vedenie porád pri riešení pracovných problémov - 16 hodín
  • Modul 22 - Techniky rozhodovania a tvorivého riešenia problémov v tíme - 16 hodín
  • Modul 23 - Manažment času a organizácia vlastnej práce - 16 hodín
  • Modul 24 - Zručnosti vyjednávania, ovplyvňovania a dosahovania dohody - 16 hodín
  • Modul 25 - Budovanie vyspelých a efektívnych tímov - 16 hodín
  • Modul 26 - Riadenie projektov a projektových tímov - 16 hodín
  • Modul 27 - Riadenie a realizácia zmeny v organizácii - 16 hodín
  • Modul 28 - Zvládanie stresu a psychohygiena v práci manažéra - 16 hodín
  • Modul 29 - Riadenie a realizácia pomoci zo štrukturálnych fondov - 24 hodín
  • Modul 30 - Moderné manažérske techniky pre verejnú správu - 48 hodín
  • Modul 31 - Trendy sociálnoekonomického rozvoja - 40 hodín
  • Modul 32 - Štrukturálne fondy EÚ a možnosti ich čerpania - 44 hodín
  • Modul 33 - Projekt, financie a oprávnené náklady - 56 hodín
  • Modul 34 - Implementácia, monitoring a záverečné vyhodnotenie - 32 hodín
  • Modul 35 - Základy verejného a súkromného práva - 5 hodín
  • Modul 36 - Správne právo ako odvetvie platného práva - 5 hodín
  • Modul 37 - Pramene správneho práva - 8 hodín
  • Modul 38 - Subjekty správneho práva - 8 hodín
  • Modul 39 - Úvod do verejnej správy - 8 hodín
  • Modul 40 - Organizácia verejnej správy - 8 hodín
  • Modul 41 - Metódy a formy činnosti verejnej správy - 8 hodín
  • Modul 42 - Správne právo procesné - 8 hodín
  • Modul 43 - Vybrané osobitné správne konania - 8 hodín
  • Modul 44 - Verejné financie - 8 hodín
  • Modul 45 - Základy marketingovej komunikácie a etika v samospráve - 8 hodín

  Moderné metódy sociálnej práce

  • Modul 1 - Právo pre sociálnych pracovníkov - 32 hodín
  • Modul 2 - Moderné metódy sociálnej práce - 68 hodín
  • Modul 3 - Angličtina pre sociálnych pracovníkov - Základy - 50 hodín
  • Modul 4 - Angličtina pre sociálnych pracovníkov - Pokročilí - 50 hodín

  Odborná príprava záujemcov o prácu v samospráve

  • Modul 1 - Sociálna oblasť v samospráve - 96 hodín
  • Modul 2 - Ekonomická oblasť v samospráve - 192 hodín
  • Modul 3 - Oblasť školstva, kultúry a športu v samospráve - 104 hodín
  • Modul 4 - Oblasť ľudských zdrojov v samospráve - 64 hodín
  • Modul 5 - Oblasť výstavby v samospráve - 72 hodín
  • Modul 6 - Práca s administratívnym informačným systémom v samospráve - 202 hodín
  • Modul 7 - Podpora cestovného ruchu a podnikania v samospráve - 96 hodín
  • Modul 8 - Oblasť životného prostredia v samospráve - 32 hodín
  • Modul 9 - Odborná prax v samospráve - 80 hodín
 • 4. Manažérske vzdelávanie Open or Close

  Manažérske vzdelávanie prezenčnou a e-learningovou formou

  • Modul 1 - Úvod do manažmentu a manažérska komunikácia - 16 hodín
  • Modul 2 - Zručnosti zvládania konfliktných situácií v práci - 16 hodín
  • Modul 3 - Zručnosti vedenia a motivovania podriadených - 16 hodín
  • Modul 4 - Zvyšovanie výkonu a rozvoj pracovníkov - 16 hodín
  • Modul 5 - Zručnosti hodnotenia pracovníkov - 16 hodín
  • Modul 6 - Efektívne vedenie porád pri riešení pracovných problémov - 16 hodín
  • Modul 7 - Techniky rozhodovania a tvorivého riešenia problémov v tíme - 16 hodín
  • Modul 8 - Manažment času a organizácia vlastnej práce - 16 hodín
  • Modul 9 - Zručnosti vyjednávania, ovplyvňovania a dosahovania dohody - 16 hodín
  • Modul 10 - Budovanie vyspelých a efektívnych tímov - 16 hodín
  • Modul 11 - Riadenie projektov a projektových tímov - 16 hodín
  • Modul 12 - Riadenie a realizácia zmeny v organizácii - 16 hodín
  • Modul 13 - Zvládanie stresu a psychohygiena v práci manažéra - 16 hodín
  • Modul 14 - Riadenie a realizácia pomoci zo štrukturálnych fondov - 24 hodín

  Asistent manažéra rozvoja a organizácie podniku

  • Modul 1 - Softwarové manažérske nástroje - 153 hodín
  • Modul 2 - Projektový manažment - 65 hodín
  • Modul 3 - Odborná prax - 60 hodín
 • 5. Štrukturálne fondy Open or Close

  Príprava a implementácia projektov financovaných z fondov EÚ

  • Modul 1 - Programovanie 2014 - 2020 - 10 hodín
  • Modul 2 - Metodika tvorby projektov - 24 hodín
  • Modul 3 - Plánovanie projektu podľa prístupu logického rámca - 16 hodín
  • Modul 4 - Monitoring a hodnotenie projektov a programov - 16 hodín
  • Modul 5 - Implementácia projektov - 16 hodín
  • Modul 6 - Plánovanie finančných zdrojov - 24 hodín
  • Modul 7 - Manažment finančných zdrojov - 16 hodín
  • Modul 8 - Finančná analýza projektov - 16 hodín
  • Modul 9 - Fundrasing, získavanie finančných zdrojov - 16 hodín
  • Modul 10 - Príprava projektov pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) - 80 hodín
  • Modul 11 - Príprava a implementácia medzinárodných projektov EÚ - 24 hodín
  • Modul 12 - Základy verejného obstarávania - 10 hodín
 • 6. Jazykové kurzy Open or Close

  Anglický jazyk (tréningový kurz prezenčnou a e-learningovou formou)
  Ruský jazyk (tréningový kurz prezenčnou a e-learningovou formou)
  Nemecký jazyk (tréningový kurz prezenčnou a e-learningovou formou)

 • 7. Profesijné odborné kurzy Open or Close

  Lakovník
  Obrábač
  CNC obrábanie