Prihlka

  

 

Nitriansky samosprávny kraj

SIS

Názov projektu: Digitálne zručnosti pre život na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

Hlavným zámerom projektu je zlepšiť pripravenosť absolventov stredných škôl na vstup do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia, a to zvýšením ich digitálnych zručností a schopnosti využívať počítač na pracovné účely.

Projekt sa od novembra 2018 realizuje v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK). V NSK je v projekte zapojených 15 škôl, 37 učiteľov a 738 žiakov.

 

 Projekt sa realizuje v spolupráci:

  • Nitriansky samosprávny kraj (NSK)
  • Slovenská informatická spoločnosť (SISp)
  • Akreditované testovacie centrum UNI KREDIT (ATC UNI KREDIT)

 

 Projekt sa skladá z viacerých realizačných častí:

o Akreditované kontinuálne vzdelávanie učiteľov: 

  • „Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj kompetencií žiakov ZŠ a SŠ“ -20 kreditov

o Vzdelávanie učiteľov podľa metodiky ECDL – Zručnosti IT

  • Vzdelávanie pre potreby prípravy žiakov na vyučovacích hodinách a voľnočasových krúžkoch

o Odborná príprava žiakov na školách

o Otestovanie učiteľov a žiakov podľa štandardov ECDL

 

Zapojené školy

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Obchodná akadémia,

Šurany

Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky

Gymnázium J. A. Komenského - Comenius Gimnázium,

Štúrova 16, Želiezovce-Zselíz

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice

Obchodná akadémia,

Bolečkova 2, Nitra

Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy

Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy

Stredná odborná škola technická

Ul. 1. mája 500, Vráble

Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno

Stredná odborná škola drevárska,

Pílska 7, Topoľčany

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Nové Zámky

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180/16, Topoľčany