logo Nediskvalifikuj sa

Názov projektu:  Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií zamestnancov mesta Poprad

Prijímateľ: Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, B. Němcovej 8, 974 01 Banská Bystrica

Miesto realizácie: Prešovský kraj

Výška NFP: 205 100,08 €

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšená kvalita a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov mesta Poprad.

Projekt má 2 špecifické ciele (ŠC):

  1. Vytvoriť podmienky pre ucelený systém vzdelávania zamestnancov mesta Poprad v oblasti práce s IKT, riadenia samosprávy a zavádzania elektronického výkonu verejnej moci;
  2. Zlepšiť vedomosti a zručnosti zamestnancov mesta Poprad v oblasti práce s IKT, riadenia samosprávy a zavádzania elektronického výkonu verejnej moci;

ŠC projektu budú naplnené prostredníctvom 2 hlavných aktivít:

1 HLAVNÁ AKTIVITA - TVORBA A REALIZÁCIA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV:

1.1. Tvorba metodiky a študijných materiálov vzdelávacieho programu;

1.2. Tvorba vzdelávacích programov;

1.3. Systém kombinovaného vzdelávania Blended Learning;

1.4. Vzdelávanie zamestnancov samosprávy s využitím systému kombinovaného vzdelávania.

2 HLAVNÁ AKTIVITA -  KOORDINÁCIA PROJEKTU

Projekt reaguje na identifikované problémy - nízka úroveň vedomostí a zručností zamestnancov mesta Poprad pri práci s IKT; nedostatočný systém vzdelávania zamestnancov mesta Poprad v používaní PC a programov na riadenie samosprávy; znížená kvalita a efektivita práce zamestnancov mesta Poprad so zavádzaním elektronického výkonu verejnej moci; nízka flexibilita a zastupiteľnosť zamestnancov samosprávy v rámci jednotlivých odborov pri výkone pracovnej činnosti pod.

Projekt je plánovaný na 16 mesiacov.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Informácie o operačnom programe Ľudské zdroje  nájdete na webových stránkach - www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.minedu.gov.sk.

Prihlka