efektivna verejna sprava

eu

Názov projektu: Verejné politiky aktívneho starnutia na regionálnej úrovni

Prijímateľ: UNI KREDIT, n.o., B. Němcovej 8, 974 01 Banská Bystrica

Miesto realizácie: Trenčiansky a Trnavský samosprávny kraj

Výška NFP: 198 987,15 EUR

Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 - Tvorba lepšej verejnej politiky - Menej rozvinutý región SR

Stručný opis projektu:

Nezisková organizácia UNI KREDIT, n.o. bola založená v roku 2007. Hlavnou činnosťou neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti a v oblasti celoživotného vzdelávania dospelých. Dlhodobo pracuje s cieľovou skupinou seniori. Od svojho vzniku realizovala desiatky úspešných projektov na regionálnej úrovni.

Účelom projektu je Zlepšené verejné politiky v oblasti aktívneho starnutia seniorov. Projekt bude mať dva špecifické ciele (ŠC):

1. Vyhodnotiť súčasné opatrenia a postavenie aktívneho starnutia seniorov v mestách Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Galanta

2. Návrh stratégie aktívneho starnutia seniorov pre mestá Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Galanta

ŠC budú naplnené prostredníctvom jednej hlavnej aktivity Procesy, systémy a politiky v oblasti aktívneho starnutia seniorov v regiónoch a 3 podaktivít:

  1. Analýza východiskového stavu aktívneho starnutia seniorov v regióne - monitoring aktivít verejných inštitúcií, analýza cieľov verejných politík a obsahu realizovaných verejných politík v oblasti aktívneho starnutia seniorov na regionálnej úrovni.

  2. Hodnotenie súčasného stavu - hodnotenie aktivít verejných inštitúcií, analýza dopadov aktivít verejných inštitúcií, hodnotenie rozsahu verejných politík v oblasti aktívneho starnutia seniorov na regionálnej úrovni.

  3. Tvorba stratégie aktívneho starnutia seniorov - návrh riešenia na optimalizáciu verejnej politiky s cieľom skvalitnenia a zvýšenia dostupnosti verejných služieb v oblasti aktívneho starnutia seniorov.

Projekt reaguje na identifikované problémy :

nedostatočná ponuka aktivít a služieb pre aktívnych seniorov

chýba prenos príkladov dobrej praxe a vzájomných inšpirácií v oblasti programov aktívneho starnutia

samospráva miest a obcí sa zameriava na služby seniorom , ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc a zdravotnú starostlivosť, chýba prenos príkladov dobrej praxe a vzájomnej inšpirácie v oblasti politiky aktívneho starnutia

do tvorby koncepčných materiálov samospráv (mestá a obce SR) nie je zapojená cieľová skupina – seniori

Projekt je plánovaný na 18 mesiacov.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk a www.minv.sk.

 

Merateľné ukazovatele/ Výstupy projektu: 

 • Komplexná analýza východiskového stavu v oblasti aktívneho starnutia seniorov,
 • Metodika celoživotného vzdelávania a osobného rozvoja aktívnych seniorov
 • Návrh opatrení na optimalizáciu verejnej politiky s cieľom skvalitnenia a zvýšenia dostupnosti verejných služieb v oblasti aktívneho starnutia seniorov
 • Komplexná analýza cieľovej skupiny
 • Komplexná analýza kvality a dostupnosti celoživotného vzdelávania pre aktívnych seniorov
 • Komplexná analýza stavu potrieb, zamestnávania a dobrovoľnej práce aktívnych seniorov v regióne
 • Spoločný dokument zametaný na hodnotenie stavu v oblasti aktívneho starnutia seniorov v regióne
 • Spoločný dokument zameraný na návrhy, metodiky, opatrenia pri riešení aktívneho starnutia seniorov v regióne

 

Fotogaléria: